Historie Klubu vojenské historie - pevnostní dělostřelecké roty

Klub vojenské historie vznikl v roce 1980 u příležitosti 200. výročí založení pevnosti a města Josefov. Klub byl založen jednak za účelem organizování sportovně střeleckých aktivit z historických zbraní, tak také za účelem záchrany a provádění oprav pevnostních prvků v části prohlídkové trasy pevnostních podzemních chodeb. Nejprve klub pracoval pod záštitou Svazarmu, později (po r. 1990) Asociace víceúčelových zájmových organizací. Jako samostatný právní subjekt vystupuje KVH Josefov od roku 1997.

Součástí klubu je tradiční historická jednotka - pevnostní dělostřelecká rota - navazující na tradice dělostřeleckých pluků a baterií, které sloužily v pevnosti a posádkovém městě Josefov. Historická jednotka se poprvé představila veřejnosti v roce 1994, přestože již dříve někteří její členové vystupovali v dobových historických uniformách z různých období pod hlavičkou střeleckého klubu.

Členové josefovského KVH neupřednostňují žádnou dělostřeleckou jednotku a proto také zvolili univerzální název - pevnostní dělostřelecká rota. Důvodem pro toto neobvyklé řešení je skutečnost, že se KVH zaměřuje na dělostřelectvo jako celek ve vztahu k pevnosti Josefov (1780-1888) a také se zabývá různými obdobími, sedmiletou válkou počínaje, přes čtvrtstoletí napoleonských bojů a revolučních let 1848/49 až po I. světovou válku. Stěžejním obdobím celého klubu je však prusko-rakouská válka roku 1866.

KVH Josefov má 15 řádných členů, několik členů čestných a několik příznivců. Většina řádných členů je součástí tradiční historické jednotky v uniformách rakouských dělostřelců z let 1861-1867, která je vyzbrojena 3 liberním kanónem vz. 1863. K další výzbroji josefovských dělostřelců patří houfnice vz. 1842 a různé salutní hmoždíře. Společně s dělostřelci z Josefova vystupují také jejich dva kolegové z Benátek nad Jizerou.

Tato jednotka se účastní nejrůznějších kulturních a společenských akcí, které mají souvislost s válkou roku 1866 a vojenskou historií obecně. V 80. letech minulého století to byla pravidelná, Státní bezpečností rozháněná, vzpomínková setkání na Chlumu u příležitosti bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 a od roku 1990 vzpomínková setkání či kulturní akce u příležitosti výročí války 1866 na jednotlivých bojištích u Náchoda, Trutnova, České Skalice, Jičína či Svinišťan. Dělostřelci se také účastní zahraničních výjezdů na vojenskohistorické akce v italských městech Custoza, Solferino a Novara, v rakouském Heldenbergu nebo Gamlitzu.

KVH Josefov pořádá také vlastní akce, jako je každoroční aprílové otevírání pevnostních chodeb či akce spojené s bojovými ukázkami dobývání pevnosti nebo pořádání c. a k. manévrů z období před I. světovou válkou. Od roku 2000 pořádají členové klubu pravidelně na počátku roku tradiční dělostřelecký ples sv. Barbory ve zrekonstruovaných prostorech bývalého důstojnického kasína.

Část členů klubu vystupuje také v uniformách rakouských dělostřelců a granátníků z napoleonských válek. Za zmínku stojí vystoupení těchto členů na každoročních oslavách bitvy u Slavkova nebo na akcích v Novém Jičíně. Ze zahraničních vystoupení lze jmenovat Waterloo, Gratz, či vystoupení v severní Itálii a Francii.

V posledních letech byla navázána oboustranná spolupráce s posádkou Armády České republiky v Josefově, kdy jsou společně pořádány akce u příležitosti Dne veteránů a dětského dne. KVH Josefov využívá také prostory bývalého vojenského cvičiště pro účely polních manévrů z období před I. světovou válkou.